Augonis, Algirdas, Kaunas University of Technology, Lithuania