LIAO, Guipeng, Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd., China