Wu, Haiyong, Zhangzhou Institute of Technology, China