Komorska, I., Technical University of Radom, Poland