DRACH, Ilona, Khmelnitsky National University, Instutytska 11, 29016 Khmelnitsky, Ukraine, Ukraine