Hu, Jingxiang, Hunan Institute of Engineering, China