LI, Jiwei, Jiangsu Aviation Technical College, China