ZHOU, Junchao, Chongqing Jiaotong University, China