ZHOU, Junchao, Institute of Urban Rail, Chongqing Jiaotong University, China