Jin-song, Li, Shanghai Jiao Tong University, China