WANG, Mengqin, Changsha University of Science & Technology, Changsha 410114, China