LU, Qianqian, Zhejiang University City College, China