DONG, Shichang, LanZhou Jiaotong University, China