GE, Shuaishuai, Chongqing University of Technology, China