HAVENKO, Svitlana, Lodz University of Technology, Poland