Xiaoyan, Wang, Hunnan College of Information, Changsha, China