LI, Wenguang, Shijiazhuang Tiedao University, China