JIA, Wenhua, School of Mechanical Engineering, Nanjing Institute of Technology, Jiangsu,China, China