NIE, Xiangrong, College of Petroleum Engineering, Xi’an Shiyou University, Xi’an, 710065, China, China