YANG, Xiaojun, Henan Huanghe whirlwind Co. LTD, China