Li, Yi, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong