LIU, Yuanqiang, Xinjiang Xinkuang Coal Industry Co., Ltd, China