CHEN, Zhaowei, Chongqing Jiaotong University, China