YANG, Zhen, Institute of Urban Rail, Chongqing Jiaotong University, China