WU, Zhenghuan, Tianjin University of Technology and Education, China