XIE, Zhengqiu, Chongqing University of Technology, China