XU, Zhouzhou, Chongqing Jiaotong University, China