DU, Zixue, Institute of Urban Rail, Chongqing Jiaotong University, 400074 Chongqing, China