DU, Zixue, Institute of Urban Rail, Chongqing Jiaotong University, China