ZHAO, Ziyong, Henan Huanghe whirlwind Co. LTD, China