Bohorosh, A., Khmelnitsky National University, Ukraine