Gong, Guofang, Zhejiang University Hangzhou, China