Turchyn, I., Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine