ZHAI, Jinjin, School of Mechanical Engineering, Tongji University, China