Karabeyoglu, S. S., Namik Kemal University, Turkey