Rystygulova, V. B., Kaunas University of Technology, Kazakhstan