Hutsaylyuk, V., Military University of Technology, Poland