Royzman, V., Khmelnitsky National University, Ukraine