QIN, Xianrong, School of Mechanical Engineering, Tongji University, China