LU, Xinliang, Shijiazhuang Tiedao University, China