KARMI, Yacine, Université Badji Mokhtar BP12- Annaba, Algeria