DONG, Yangyang, School of Astronautics, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China