Hu, Yifan, Huazhong University of Sci. and Tech, China