ZHENG, Yiwen, Tianjin University of Science and Technology, China