Hu, Zeyu, Huazhong University of Sci. and Tech, China