HOU, Junjian, Zhengzhou University of Light Industry, China